Markkant Personeelsdiensten

bedrijven

De werkwijze van Markkant Personeelsdiensten bestaat uit een 8 stappenplan:

  1. intakegesprek;
  2. opstellen competentieprofiel;
  3. werving;
  4. competentiegericht interviewen;
  5. ppa;
  6. begeleiding en afronding;
  7. resultaatverplichting;
  8. tijdpadprocedure.

intakegesprek
Als eerste stap zal een gesprek plaatsvinden met eindverantwoordelijke/ leidinggevende en/of andere relevante relaties van de toekomstige functiehouder binnen de organisatie. Markkant Personeelsdiensten hecht zeer veel waarde aan een goede informatievoorziening. Naast algemene organisatie-informatie worden functies vanuit de context benaderd. De verkregen informatie wordt in kaart gebracht en vertaald naar een helder   organisatie- en functieprofiel waarmee kandidaten geïnformeerd worden, zodat de realiteit zo goed mogelijk aansluit bij de verwachtingen van de kandidaten. Vervolgens is het essentieel dat er een kennismakingsgesprek wordt georganiseerd met degene aan wie men in de betreffende functie rapporteert.
TOP

opstellen competentieprofiel
De tweede stap betreft het opstellen van een competentieprofiel. Markkant Personeelsdiensten heeft veel ervaring op het gebied van competentiemanagement. Dit instrument geeft de opdrachtgever en de kandidaat inzicht in het functiespecifieke competentieniveau van de kandidaat en kan de organisatie en de leidinggevende helpen bij het doorontwikkelen van de competenties van de betreffende kandidaat na indiensttreding. In de intakefase worden afspraken gemaakt omtrent rapportagevormen en -intensiteit en de planning van de procedure.
TOP

werving
Om uiteindelijk een aantal geschikte kandidaten voor de vacante functie te kunnen presenteren maakt Markkant Personeelsdiensten gebruik van verschillende wervingsinstrumenten. Het streven is om meerdere passende kandidaten aan de klant te presenteren. Hierbij is het noodzakelijk om  naast advertising (krant en/of jobboards) ook andere instrumenten (netwerksearch, database search en werving via de internetsite van Markkant Personeelsdiensten) te gebruiken omdat het hier zeer specifieke functies (strategisch/tactisch) betreft welke niet als vanzelfsprekend ingevuld gaan worden. Het media voorstel zal tijdens de intakefase worden besproken.
TOP

competentiegericht interviewen
Al tijdens de wervingsfase nodigt Markkant Personeelsdiensten geselecteerde kandidaten uit op het kantoor in Oosterhout of op een andere locatie om het proces te bespoedigen. Deze kandidaten worden zowel functiegericht als competentiegericht geïnterviewd. De klant ontvangt hierna een mondelinge of schriftelijke rapportage over de kandidaat met de bijbehorende competentiegerichte verslaglegging inclusief aandachtspunten.
TOP

personal potential analysis (PPA)
Een heldere interpretatie van persoonlijke talenten en groeikansen voor het optimaal benutten van loopbaanmogelijkheden van de huidige arbeidsmarkt.

psychologische achtergrond
De PPA is gebaseerd op de persoonlijkheidstheorieën van Jung en Catell die stelden dat de persoonlijkheid omschreven kan worden als een combinatie van verschillende trekken. Een trek bestaat uit 2 eigenschappen die extremen vormen (elkaars tegenovergestelde). Bijvoorbeeld: extravert-introvert, stabiel-instabiel, verstandelijk & nuchter-intuïtief. Deze trekkentheorie werd gecombineerd met een frisse kijk op de huidige arbeidsmarkt en leverde meer dan 50 eigenschappen (meer dan 25 trekken) op. Met de PPA methode wordt dus eigenlijk de psychologische blauwdruk van kandidaten in kaart gebracht.
TOP

begeleiding en afronding
Tijdens de gesprekken ondersteunt Markkant Personeelsdiensten de klant graag vanuit de aangeboden regiefunctie. Dit levert het voordeel op van eenduidigheid van gesprekken, waarneembaar consistent gedrag van kandidaten en een snelle terugkoppeling van de bevindingen om zo slagvaardig mogelijk te kunnen handelen. Markkant Personeelsdiensten functioneert als intermediair in de salarisonderhandelingen teneinde de slagingskans te vergroten.
TOP

resultaatverplichting
Nadat de kandidaat gestart is biedt Markkant Personeelsdiensten een nader af te spreken garantieperiode. Volgens afspraak worden gedurende deze periode evaluatiegesprekken gehouden met zowel de opdrachtgever als de kandidaat teneinde de ontwikkeling en (indien nodig) de communicatie te bevorderen.

Indien een reeds in dienst getreden kandidaat, die door Markkant personeelsdiensten geworven en geselecteerd is zijn arbeidsovereenkomst opzegt, zal Markkant personeeldiensten middels een nader te bepalen afspraak een nieuwe kandidaat werven en selecteren 

TOP

tijdpad procedure
Markkant Personeelsdiensten verwacht vanaf het aangaan van een overeenkomst binnen drie tot vijf weken kwalitatieve kandidaten te kunnen presenteren.
TOP

Indien een reeds bij Tix.nl in dienst getreden kandidaat, die door Markkant personeelsdiensten geworven en geselecteerd is,

binnen een periode van 1 maand na inwerkingtreding van zijn arbeidsovereenkomst, zijn arbeidsovereenkomst opzegt

geldt dat Markkant personeelsdiensten de nog resterende termijn niet in rekening brengt en geldt tevens dat Markkant een

nieuwe kandidaat zal werven en selecteren tegen een gereduceerde fee, te weten 50% van de initiële fee.